OBJEKTET KLAVRESTRÖM
Klicka på bilden!
NAMN FÖRSAMLING KOMMUN
Klavreström Nottebäck Uppvidinge
DRIFTSTATUS INVENTERINGSDATUM KULTURHIST. VÄRDE
Nedlagd 1999-06-23 Mycket stort
HISTORIK
På häradskartan från 1689 är fyra skvaltkvarnar markerade på den c:a 450 m långa strömsträckan mellan Änghultasjön och Norrsjön. "Gott Fall" lyder lantmätarens kommentar. Denna kraft skulle komma att utnyttjas i industriellt syfte. 1736 anlades ett järnbruk i Klavreström och skvaltorna fick ge plats åt masugn och hammarsmedja.

1825 bättrades de naturliga förutsättningarna vad gäller vattenkraft, då brukets ägare Johan Lorentz Aschan d.ä. lät anlägga en damm som höjde Änghultasjön med närmare tre meter och raderade ut ett par mindre sjöar uppströms. Dammen lade stora delar av byarna Skruvs och Boestads marker under vatten och som kompensation skrevs ett kontrakt mellan bruket och bönderna. Bönderna skulle få en viss mängd järn, s k "Dammröte-järn", i ersättning från bruket varje år och kontraktet skulle gälla i evärdeliga tider.

Innan den nya, tillika nuvarande, dammen anlades hade det legat en kvarn vid Bergö. Vid den nya dammen byggdes en kvarn och en stor tröskloge, vars respektive maskinerier drevs med vattenhjul. Viss osäkerhet råder om hur många kvarnbygnader som avlöst varandra på den nuvarande kvarnplatsen. "Svenska kvarnar" uppger att kvarnen senast ombyggts 1888, vilket kan betyda att åtminstone hela träbyggnaden uppförts detta år. Det skulle kunna vara troligt med tanke på byggnadstekniken - regelverk med brädfodring. (Tidigare kvarnar var vanligen timrade.)

På en brandförsäkringskarta från 1851 ses en kvarn, byggd 1842, ligga på samma plats som dagens kvarn. Mitt emot på andra sida fallet, ligger trösklogen, också den uppförd 1842. Brukets sågar var belägna längre ned mot Norrsjön. Om dagens kvarn är från 1880-talet, är det ändå möjligt att stengrunden är densama som i 1842 års kvarnbyggnad. Dessutom förekommer uppgifter om att en första kvarn skall ha uppförts redan 1825.

År 1939 fick den "nytt kvarnverk" enligt "Svenska kvarnar". Termen är inte helt entydig, men den kan t.ex. innebära att turbin installerats, vilket skulle kunna vara troligt. 1940 uppges kvarnen drivas av en 25 hk motor och en 20 hk turbin. Kvarnen har då tre stenpar, korngrynskvarn, fullständigt rensverk, triör och havrekläm. All denna utrustning finns kvar, med skillnaden att ett av stenparen, troligtvis på 1940-talet, bytts ut mot en dubbel valsstol.

Då Klavrestöms bruk nedlades på 1970-talet övertogs en stor del av byggnaderna, däribland kvarnen, av kommunen. Då hade den redan stått still i ett tiotal år. En elmotor tycks ha installerats för att driva kvarnen på slutet. Inga turbiner finns kvar idag och delar av transmissionen saknas.
KOMMENTAR
På Klavreströms kvarn, uppförd av bruket och belägen mitt i bruksorten, fanns naturligtvis vissa krav på byggnadens "prydlighet". Kvarnen har försetts med fönsterluckor och fint figursågade fönsterfoder och har ett tydligt uttryck av att vara lite förmer än den vanliga "bonnakvarnen". Kvarnbyggnaden är rymlig och alla kvarnmaskiner finns ännu kvar. Kvarnen förstärker de stora miljövärden som i övrigt finns på platsen.
NÄRLIGGANDE DAMMAR
Änghultasjön
Klavreström

Sök kvarn Senast ändrad: 2004.11.02 Upp